Terrängbeskrivning

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet är ett naturreservat med i huvudsak måttlig kupering och med mestadels god framkomlighet. Området norr om arenan har på några ställen gott om vindfällen som mer eller mindre begränsar framkomligheten.

Lokala tecken
Värn o

Snitslade stigar

Området har en otydlig stig som är vitsnitslad och som framför allt berör löpare på sträcka 4.

Förbjudna områden

Området har flera förbjudna områden med syfte att skydda djur och känsliga växter. På kartan är de markerade med rödviolett raster och i terrängen är de markerade med heldragen blå/gul snitsel kring löpstråken. Utanför löpstråken eller där det förbjudna området avgränsas av staket finns inte alltid snitsel.

På ett ställe har vi fått tillåtelse att passera genom en skyddad fuktlövskog. Passagen görs på en tillverkad bro och en ca 80 m lång spång. All passage måste ske på bron/spången!

Uppdaterat: 3 oktober, 2018 kl. 09:10