Trakten vi har tävlingen i

25manna kommer att hållas i närheten av Vårsta som ligger 20 km sydväst om Stockholm och cirka 10 km öster om Södertälje. I området finns två gårdar, Vretaberg och Ensta, samt ett naturreservat som heter Vinterskogen.

Vretabergs gård

Marken vi har arena och parkering på tillhör Vretabergs gård ABsom ägs av den släkt som köpte Vretaberg 1833. Området Vretaberg ligger precis söder om sjön Uttran och sträcker sig söderut genom ett åkerlandskap med många åkerholmar. Det man lägger mest märke till är den gamla välbevarade gården Vretaberg från 1700-talet.

Gravfält från järnåldern

Att människan levat länge här är tydligt. Gravfälten är många även om bara några är tydliga. Ett har resta stenar, domarring och en kvadratisk stensättning och kommer troligen från äldre järnålder.

Säteriet

Från och med 1300-talet omtalas platsen som en by. Byn har i ett dokument från 1350 namnet Vreten. En vret eller vrete var en liten åkeryta som nyligen plöjts upp. Vreten är en vanlig del av ort- eller gårdsnamn. Några exempel skulle kunna vara Storvreten, Lavreten och Tegelvreten. Enligt en karta från 1630 fanns det två gårdar i byn.

På 1670-talet blir det ett säteri och i samband med det ändrades namnet Vreten till det mer pampiga Vretaberg. En mangårdsbyggnad och två flyglar påbörjades. De nuvarande byggnaderna är från 1700-talet. Den västra flygeln är i stort sett orörd men mangårdsbyggnaden brann ner till grunden 1858 och återuppbyggdes aldrig. Istället fick den östra flygeln bli den nya huvudbyggnaden.

Nutida jordbruk

På Vretaberg har bedrivits jordbruk sedan urminnes tider. Sin nuvarande ägare fick gården 1883, och fram till år 2006 bedrevs mjölkproduktion i varierande och avslutningsvis ganska stor omfattning. Sedan 1980 drivs gården i form av ett aktiebolag med anställda som sköter den dagliga driften.

Idag bedrivs spannmålsodling, dikouppfödning, entreprenadarbeten, och det finns  18stallplatser som hyrs ut.

Bävrar

Nere vid Uttran, sjön i södra Botkyrka där Vretaberg är beläget, fiinns en samling flitiga bävrar.

Ensta gård

Runt Ensta ligger ett antal små gravfält från järnåldern. Husen som bildar den nuvarande byn är byggda under tidigt 1900-tal. Byns historia är dock mycket äldre. Det finns ett tydligt gravfält  vid avtagsvägen som leder till Ensta. Det kommer också från den yngre järnåldern och innehåller 25 gravar.

Ensta var en by under medeltiden. Där fanns två gårdar (hemman) och båda var skattegårdar.

Josef Engvall köpte gården Malmsjö 1905 och Ensta i köpet. Han avstyckade en stor del av marken till  tomtområden. Så kom t.ex. Uttran till. Resten sålde han till den släkt som ägde Vretaberg.

Vinterskogens naturreservat

Vinterskogen är med sitt omväxlande landskap och många stigar ett populärt område för rekreation och naturupplevelser. Stora delar av Vinterskogens naturreservat är kraftigt kuperat och stigarna kan upplevas som krävande. Här finns partier som är branta och kräver bra balans, bitvis är de steniga och ojämna.

Vinterskogen är rik på djur och växter. Eftersom området har fått vara ifred från storskaligt skogsbruk har det utvecklat en stor artrikedom. Lodräta branter och mossklädda block skapar dramatik i upplevelsen och utgör en mängd livsmiljöer för ovanliga arter. I hällmarkstallskogen på höjderna finns träd som är uppåt 200 år gamla. I sluttningar och dalsänkor växer promenadvänlig granskog med inslag av asp, björk och al. Även några mindre alsumpskogar finns inom reservatet.

I dessa frodiga miljöer finns växter som strutbräken och missne. De döda och döende träden, både stående och liggande, bidrar till ett rikt fågelliv. Spillkråka, mindre hackspett, nattskärra, järpe och sparvuggla är några arter som har observerats i Vinterskogen. Under hösten är skogen rik på bär och svamp. Här finns både goda matsvampar och mer sällsynta svamparter som laxticka och ostticka.

Namnet Vinterskogen har en speciell historia, och kommer av att Nobels dynamitlager flyttades hit när det inte kunde vara kvar vid Nobels anläggning i Vinterviken. Det som finns kvar av anläggningen idag är betongrester och stenmurar som skulle skydda omgivningen vid en eventuell explosion.

Läs mer:

På kommunens hemsidor kan man läsa mer om hur det varit historiskt i trakten,

och om naturreservatet vi springer i,

 

 

Uppdaterat: 18 juli, 2017 kl. 23:29